Return & Refund Policy | นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า​

นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้า

 

ท่านมีสิทธิขอเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า โดยท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัท พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังบริษัทเพื่อบริษัทจะได้พิจารณาการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ท่านต่อไป

 

การเปลี่ยนคืนสินค้าของบริษัท ต้องเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1.สินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยบริษัท

2.ความผิดพลาดเนื่องจากการจัดส่งไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ

3.สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชำรุดเสียหายแต่แรก

4.คุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

 

การคืนสินค้า ท่านสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในข้อ 1และ 2 โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้าไป รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิม ยังไม่เปิดกล่องผลิตภัณฑ์หรือเปิดใช้ผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด และบริษัทสามารถนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายต่อได้ หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือเป็นสินค้าที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขการคืนสินค้าไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็นสินค้าคนละชิ้นกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไปตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือสินค้าเกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการใช้ไม่ถูกต้องของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธในการรับคืนสินค้าจากท่านได้

 

เมื่อบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้

หากท่านมีการชำระค่าสินค้าเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต บริษัทจะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน

หากท่านจ่ายเงินปลายทาง บริษัทจะทำการโอนเงินสดกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารของท่าน

โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำการคืนสินค้า

 

 

ขั้นตอนการเปลี่ยน-คืนสินค้า

 

ขอเปลี่ยน-คืนสินค้า

 

กรุณาแจ้งการเปลี่ยน-คืนสินค้าให้บริษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 082-098 2840, 02-927 7704​ หรืออีเมล [email protected]

 

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการการเปลี่ยน-คืนสินค้า และอาจมีการขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม

 

ส่งคืนสินค้า

 

การรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีใบส่งของเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อทุกครั้ง และเมื่อบริษัทได้รับคืนสินค้าจากท่าน ทางบริษัทจะดำเนินการเรื่องการคืนมูลค่าสินค้าให้ท่าน

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน