ซีรีน 

แอสชัวร์

ยูริก้า​

ขมิ้นชันพลัสกระเทียมพลัส

ไอ-โคพอต

วิตตี้

ถั่งเช่าพลัส

โสมพลัส

เห็ดหลินจือพลัส

ออฟฟิส

ฟิซซ์เซอร์

กระชายดำพลัส

ไคมาร์

 

 **เพื่อเป็นไปตามระเบียบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัย

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร

อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และมาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณา

คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์

หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง

ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

จึงโฆษณาได้

 

สามารถตรวจสอบเลข อย. ของสินค้าได้ที่นี่

ซีรีน 

แอสชัวร์

ยูริก้า​

ขมิ้นชันพลัสกระเทียมพลัส

ไอ-โคพอต

วิตตี้

ถั่งเช่าพลัส

โสมพลัส

เห็ดหลินจือพลัส

ฟิซซ์เซอร์

ออฟฟิส

กระชายดำพลัส

ไคมาร์

 

 **เพื่อเป็นไปตามระเบียบการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561

เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัย

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน

และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ซึ่งมาตรา

40ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์

คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็น

เท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความ

หลงเชื่อโดยไม่สมควร และมาตรา 41ผู้ใด

ประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ

หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์

หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น

หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ใน

ทางการค้า ต้องนำเสียงภาพ ภาพยนตร์

หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้

ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาต

แล้วจึงโฆษณาได้

 

สามารถตรวจสอบเลข อย. ของสินค้าได้ที่นี่

ตรวจสอบเลขอย.ผลิตภัณฑ์อาหารของปราชญา

* เลขสารบบอาหาร คือ

เลขสารบบอาหารหรือเลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารหมายความว่าได้มีการขึ้นทะเบียนหรือรับอนุญาตเลขสารบบอาหารถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปราชญา ได้มีการขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารถูกต้องตามกฏหมาย*

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน