ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน line ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน facebook ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน
ตรวจสอบเลขอย.ผลิตภัณฑ์อาหารของปราชญา

ตรวจสอบเลขอย.ผลิตภัณฑ์อาหารของปราชญา

* เลขสารบบอาหาร คือ
เลขสารบบอาหารหรือเลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารหมายความว่าได้มีการขึ้นทะเบียนหรือรับอนุญาตเลขสารบบอาหารถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปราชญา ได้มีการขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารถูกต้องตามกฏหมาย*

ซีรีน 13-1-09849-1-0056 ถั่งเช่าพลัส 12-1-24161-5-0004
แอสชัวร์ 12-1-24161-5-0012 โสมพลัส 12-1-24161-5-0013
ยูริก้า​ 12-1-24161-5-0011 เห็ดหลินจือพลัส 12-1-24161-5-0001
ขมิ้นชันพลัส 12-1-24161-5-0002 ออฟฟิส 12-1-24161-5-0014
กระเทียมพลัส 12-1-24161-5-0003 ฟิซซ์เซอร์ 12-1-24161-5-0008
ไอ-โคพอต 12-1-24161-5-0023 กระชายดำพลัส 12-1-24161-5-0005
วิตตี้ 12-1-24161-5-0010 ไคมาร์ 12-1-24161-5-0020

**เพื่อเป็นไปตามระเบียบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และมาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียงภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

สามารถตรวจสอบเลข อย. ของสินค้าได้ที่นี่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน

ติดต่อเรา

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด

67/42 หมู่ 4 ตำบล บางใหญ่
อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140

facebook ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน line ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน youtube ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน map ปราชญา | ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดยาสมุนไพรจีน

Design by Genius

©2021 PRACHYA. ALL RIGHTS RESERVED.​