พจ.ชายกำแพง วิฑูรรัตน์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรม

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

- อบรมฝังเข็มแบบตระกูลถง

- โภชนาการบำบัดตามศาสตร์แผนจีน

- โรคเกี่ยวกับศีรษะและใบหน้า

- การบำบัดอาการด้วยวิธีการกดจุดกดเจ็บไก

- โรงพยาบาลหัวเฉียว 
- โรงพยาบาลเทียนฟ้า
- โรงพยาบาลพระมงกุฏ
- โรงพยาบาลหลงหัว ประเทศจีน
- โรงพยาบาลสู่กวง ประเทศจีน
- โรงพยาบาลคุณซาน ประเทศจีน

จันทร์ พุธ ศุกร์

ปราชญา ( สาขาบางใหญ่ )

- คลินิกเอกชนหลายแห่ง 

- โรงพยาบาลห้วยพลู

- ปราชญาคลินิก สาขาบางใหญ่

เลขที่ใบอนุญาต : พจ. 743

:

:

:

:

 

พจ.รัญชนา ตั้งมั่นเจริญสุข

 

 

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

- หัวเฉียวคลินิกการแพทย์แผนจีน

- เทียนฟ้ามูลนิธิ

- โรงพยาบาลชลบุรี

- โรงพยาบาลหลงฮัว เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

- โรงพยาบาลตี้ชี ประเทศจีน

- โรงพยาบาลคุนซาน คุนซาน ประเทศจีน

จันทร์-เสาร์

ปราชญา (สาขาบางใหญ่)

ประวัติการทำงาน

- ปราชญา คลินิก

- คลินิกเอกชนหลายแห่ง

เลขที่ใบอนุญาต : พจ. 1412

ความเชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

:

:

:

:

พจ.ปณิชา วรพรชัย

อายุรกรรม

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย

หัวลำโพง

เลขที่ใบอนุญาต : พจ. 1186

ความเชี่ยวชาญ 

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

:

:

:

:

จันทร์-พุธ

- โรงพยาบาลซื่อจงอี

- โรงพยาบาลคุนซาน
- โรงพยาบาลสู่กวง

- คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

- โรงพยาบาลดอนตูม
- มูลนิธิเทียนฟ้า

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด

ประวัติการทำงาน

อายุรกรรมความงาม

ปราชญา (สาขาบางใหญ่)

คลินิกเอกชนหลายแห่ง

ปราชญา คลินิก สาขาบางใหญ่

อายุรกรรม

พจ. ธัญวรัตน์ มีชัย​

เลขที่ใบอนุญาต : พจ. 997

ปริญญาโท

อังคาร พุธ ศุกร์

ภาษาจีน ภาษาไทย

ปราชญาคลินิก สาขาบางใหญ่​

ความเชี่ยวชาญ 

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

อายุกรรมภายใน เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

ปราชญา คลินิก สาขาบางใหญ่​

ประวัติการทำงาน

- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

- คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลหัวเฉียว 

- สถานพยาบาลแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏจันทรเกษม

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน 

  เหลียวหนิง ประเทศจีน​

พจ.พัลลภ อ่อนแก้ว

เลขที่ใบอนุญาต : พจ. 1561

ปริญญาตรี

อังคาร พฤหัสบดี เสาร์

ภาษาจีน ภาษาไทย

ปราชญาคลินิก สาขาบางใหญ่​

ความเชี่ยวชาญ 

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

การนวดทุยหนา ครอบแก้ว 

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

- ศูนย์แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล 

  เจริญกรุงประชารักษ์ สนพ.กรุงเทพ
- คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลหัวเฉียว 
- สถานพยาบาลแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัย

  ราชภัฏจันทรเกษม
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

  เหลียวหนิง ประเทศจีน

ปราชญา คลินิก สาขาบางใหญ่​

ประวัติการทำงาน

พท.ป พัทธ์ธีรา ตันธีระพลชัย​

เลขที่ใบอนุญาต : พท.ป 3970

ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์

จันทร์ พุธ ศุกร์

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

ปราชญาคลินิก สาขาบางใหญ่​

ความเชี่ยวชาญ 

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย​

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

- หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์บูรณาการ
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     

  การแพทย์บูรณาการ จ.เชียงราย
- โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี​

ประวัติการทำงาน

วันที่ลงตรวจ

ปราชญา คลินิก สาขาบางใหญ่​

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ประวัติการการทำงาน

 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการพยาบาล

 

 

"ปราชญา คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน"​

 

บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด​

 

พจ. ธัญวรัตน์ มีชัย

เลขที่ใบอนุญาต : พจ. 997

 

อายุกรรมภายใน เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ

ปริญญาโท

 

ประวัติการฝึกอบรม

หรือการฝึกงาน

- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
- คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลหัวเฉียว 
- สถานพยาบาลแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง ประเทศจีน

 

 

 

 

 

 

อังคาร พุธ ศุกร์

ปราชญา (สาขาบางใหญ่)

ประวัติการทำงาน

- ปราชญา คลินิก

- คลินิกเอกชนหลายแห่ง

ความเชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา

ประจำที่

ความถนัดทางภาษา

วันที่ลงตรวจ

:

:

:

:

ภาษาไทย  ภาษาจีน

อายุรกรรมความงาม

 

 

 

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน