ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน,ร้านยาจีน,สมุนไพรจีน
ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน,ร้านยาจีน,สมุนไพรจีน

 

* เลขสารบบอาหาร คือ

เลขสารบบอาหารหรือเลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารหมายความว่าได้มีการขึ้นทะเบียนหรือรับอนุญาตเลขสารบบอาหารถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปราชญา

ได้มีการขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารถูกต้องตามกฏหมาย*

 

 

 

ซีรีน 

แอสชัวร์

ยูริก้า

ขมิ้นชันพลัสกระเทียมพลัส

ถั่งเช่าพลัส

โสมพลัส

เห็ดหลินจือพลัส

 

 

 

 **เพื่อเป็นไปตามระเบียบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้การโฆษณา

อาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณ

ประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ หรือ เป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลง

เชื่อโดยไม่สมควร และมาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ

ของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์หรือ

สิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือ

ข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

 

สามารถตรวจสอบเลข อย.ของสินค้าได้ที่นี่

 

 

ออฟฟิส

ฟิซซ์เซอร์

กระชายดำพลัส

ไคมาร์

ไอ-โคพอต

วิตตี้

 

* เลขสารบบอาหาร คือ

เลขสารบบอาหารหรือเลข 13 หลัก

ในกรอบเครื่องหมาย อย.บนฉลาก

ผลิตภัณฑ์อาหารหมายความว่าได้

มีการขึ้นทะเบียนหรือรับอนุญาต

เลขสารบบอาหารถูกต้องตามที่

กฎหมายกำหนด

 

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปราชญา

  ได้มีการขึ้นทะเบียนเลขสารบบ

    อาหารถูกต้องตามกฏหมาย*

 

 

 

 

ซีรีน 

แอสชัวร์

ยูริก้า

ขมิ้นชันพลัส

กระเทียมพลัส

ถั่งเช่าพลัส

โสมพลัสเห็ด

หลินจือพลัส

ออฟฟิส

ฟิซซ์เซอร์

กระชายดำพลัส

ไคมาร์ 

ไอ-โคพอต

วิตตี้ 

 

 **เพื่อเป็นไปตามระเบียบการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรม

การอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์การ

โฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้

การโฆษณาอาหารมีความทันสมัย

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร

พ.ศ. 2522 ซึ่งมาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใด

โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ

สรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ หรือ

เป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลง

เชื่อโดยไม่สมควร และมาตรา 41

ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์

คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร

ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

ทางฉายภาพ ภาพยนตร์หรือ

ทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น

หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์

ในทางการค้า ต้องนำเสียงภาพ ภาพยนตร์

หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้น

ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

สามารถตรวจสอบเลข อย.

ของสินค้าได้ที่นี่

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน,ร้านยาจีน,สมุนไพรจีน
ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน