ปราชญา ผู้ผลิต จำหน่าย รักษา ด้วยสมุนไพรสำเร็จรูปมาตรฐานสากล

ร่วมงานกับเรา​

โสด

แต่งงาน

หม้าย

แยกกันอยู่

มี

ไม่มี

ส่ง

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

1.

This field is required.

2.

This field is required.

เงินเดือนที่คาดหวัง

This field is required.

ชื่อ

This field is required.

นามสกุล

This field is required.

น้ำหนัก

This field is required.

ส่วนสูง

This field is required.

ประวัติส่วนตัว

This field is required.

วัน เดือน ปีเกิด

This field is required.

อายุ         ปี

This field is 

เชื้อชาติ

This field is 

สัญชาติ

This field is 

ศาสนา

This field is 

บัตรประชาชนเลขที่

This field is required.

บัตรหมดอายุ

This field is required.

สถานภาพ

โสด
แต่งงาน
หม้าย
แยกกันอยู่

ที่อยู่ปัจุบัน : เลขที่บ้าน

This field i

อาคาร/หมู่บ้าน

This field i

หมู่

ซอย

ตำบล/แขวง

This field i

อำเภอ/เขต

This field i

จังหวัด

This field i

รหัสไปรษณีย์

This 

โทรศัพท์

This field is required.

มือถือ

This field is required.

อีเมล์

This field is required.

ประวัติการศึกษา

This field is required.

ระดับการศึกษาสูงสุด

This field is required.

สถาบันการศึกษา

This field is required.

สาขาวิชา

This field is required.

เกรดเฉลี่ย

This field is required.

ความสามารถด้านภาษา

This field is required.

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

This field is required.

ประสบการณ์การทำงาน

This field is required.

ประสบการณ์การทำงาน

มี
ไม่มี

ระยะเวลา         ปี

This field is 

ชื่อบริษัท/สถานที่ทำงาน

This field is required.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

This field is required.

ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก

เฟสบุ๊ค
เว็บไซต์
Job thai
ป้ายรับสมัครงานหน้าบริษัท

อื่นๆ

This field is required.

เฟสบุ๊ค

เว็บไซต์

Job thai

ป้ายรับสมัครงานหน้าบริษัท

ส่ง

ตำแหน่งที่ต้องการ

 

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

1.

This field is required.

2.

This field is required.

เงินเดือนที่คาดหวัง

This field is required.

ชื่อ-สกุล

This field is required.

น้ำหนัก

This field is required.

ส่วนสูง

This field is required.

ประวัติส่วนตัว

 

This field is required.

วัน/เดือน/ปีเกิด

This field is required.

อายุ

This field is required.

เชื้อชาติ

This field is required.

สัญชาติ

This field is required.

ศาสนา

This field is required.

บัตรประชาชนเลขที่

This field is required.

บัตรหมดอายุ

This field is required.

สถานภาพ

โสด
แต่งงาน
หม่าย
แยกกันอยู่

This field is required.

ที่อยู่ปัจจุบัน: บ้านเลขที่

This field is required.

อาคาร / หมู่บ้าน

This field is required.

หมู่

This field is required.

ซอย

This field is required.

ตำบล / แขวง

This field is required.

อำเภอ / เขต

This field is required.

จังหวัด

This field is required.

รหัสไปรษณีย์

This field is required.

โทรศัพท์

This field is required.

มือถือ

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ประวัติส่วนตัว

 

This field is required.

ระดับการศึกษาสูงสุด

This field is required.

สถาบันการศึกษา

This field is required.

สาขาวิชาการ

This field is required.

เกรดเฉลี่ย

This field is required.

ความสามารถทางภาษา

This field is required.

ความสามารถอื่นๆ 

This field is required.

ประวัติส่วนตัว

 

This field is required.

ประสบการณ์การทำงาน

มี
ไม่มี

This field is required.

ระยะเวลา           ปี 

This field is required.

ชื่อบริษัท

This field is required.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

This field is required.

ทราบข่าววการสมัครงานจากที่ใด

เฟสบุ๊ค
เว็บไซต์
Jobthai
ป้ายสมัครงานหน้าบริษัท

This field is required.

อื่น ๆ 

This field is required.

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ยาสมุนไพรจีน,สมุนไพรจีนโบราณ,ยาจีน,ตำรับ,ร้านขายยาจีน